Mzdový outsorcing

Poskytujeme komplexní zpracování mzdové agendy včetně evidence, podávání hlášení, výpočtu srážek ze mzdy, výpočtu zákonného pojištění odpovědnosti od nástupu zaměstnance až po jeho propuštění.

Výhody:

 • zpracujeme projekt převzetí mzdové agendy a zajistíme bezproblémové zavedení outsourcingu mzdových účetních služeb dle potřeb klienta
 • rozsah poskytovaných služeb zpracování mzdové agendy a konkrétní formu spolupráce si domluvíme s klientem individuálně
 • navrhneme model fungování a vzájemného propojení mezd a personalistiky klientovi na míru
 • zajistíme přihlášení a odhlášení zaměstnance k platbám sociálního a zdravotního pojištění u příslušných institucí
 • připravíme kompletní dokumentaci pro zaměstnance v souvislosti s ukončením pracovního poměru
 • vystavíme potvrzení o příjmu zaměstnanců pro banky, soudy, orgány státní správy, atd.
 • zastupujeme klienta při jednáních s institucemi sociálního a zdravotního pojištění na základě plné moci
 • zajistíme přímou konzultaci s právníkem specializovaným na pracovní právo pro řešení sporných případů v oblasti pracovněprávní

S námi získáte:

 • jistotu, že mzdy vašich zaměstnanců jsou kalkulovány správně a včas
 • čas, který byste museli věnovat rutinním činnostem souvisejícím s vedením mzdové agendy a řešení zastupitelnosti mzdové účetní v době dovolených a nemoci
 • kvalitní podklady pro manažerské rozhodování a rozvoj
 • spokojené zaměstnance

Personalistika

V oblasti personalistiky se dokážeme maximálně přiblížit klientovi a usnadnit mu využívání všech databází zpracovávaných pro mzdovou agendu. Dokážeme pracovat s jednou databází zaměstnanců, přístupnou jak pro mzdovou agendu (outsourcovaně), tak interně pro vlastní personální oddělení klienta.

Výhody:

 • zpracujeme projekt propojení mzdového outsourcingu s personálním oddělením klienta tak, aby měl klient personalistiku výhradně pod svojí kontrolou
 • nastavíme systém využívání jedné databáze personálních dat jak pro mzdový outsourcing, tak pro personalistiku řízenou klientem – tím dochází k eliminaci chyb v důsledku předávání a přepisování osobních údajů zaměstnanců
 • poskytujeme poradenství při zpracovávání interních směrnic v oblasti mezd, benefitů, personalistiky

Manažerské mzdy

Jistotu, že firmou nebudou kolovat informace o platech a odměnách manažerů získáte ve spolupráci s consulty.eu. Rozdělení zpracování manažerských mezd od zpracování mzdové agendy zaměstnanců přinese absolutní diskrétnost o manažerských platech a odměnách, ale přitom ve firmě zachováte stávající mzdové oddělení.

Výhody:

 • zajistíme externí zpracování mezd manažerům a členům statutárních orgánů s cílem zajištění diskrétnosti toku citlivých dat uvnitř firmy
 • mzdy ostatních zaměstnanců může nadále zpracovávat interní mzdové oddělení
 • rozsah poskytovaných služeb zpracování manažerských mezd a konkrétní formu spolupráce si domluvíme s klientem individuálně
 • nabízíme zasílání výplatních pásek manažerům a členům statutárních orgánů elektronicky e-mailem

S námi získáte:

 • jistotu, že vaší firmou již nebudou kolovat informace o platech a odměnách manažerů
 • čas na manažerské rozhodování a rozvoj firmy
 • spokojené zaměstnance a fungující mzdové oddělení

Mzdový audit

Mzdový audit prověří správnost a úplnost celého procesu zpracování mzdové agendy. Spoluprací s consulty.eu můžete dále získat nové interní postupy pro mzdové oddělení a to včetně návrhu vnitřních směrnic.

Oblasti auditu:

 • správnost a úplnost výstupů procesu zpracování mzdové agendy, které jsou zpravidla předmětem kontrol ze strany příslušných institucí státní správy (výpočet mezd, odvody zdravotního a sociálního pojištění a daní, nemocenské, pracovní úrazy, plnění oznamovací povinnosti, vedení a správa pracovně-právní dokumentace, atd.)
 • návrh vhodné řešení s cílem minimalizace rizik plynoucích z dosud aplikovaných postupů a případných sankcí ze strany orgánů státní správy
 • zpracování analýzy interních pracovněprávních procesů a fungování mzdového oddělení
 • návrh modelu fungování mzdového „na míru“
 • nastavení komunikačního modelu, nastavení oběhu dokumentů souvisejících se zpracováním mzdové agendy a personalistiky s ohledem na efektivní využití kapacitních možností a schopností zaměstnanců
 • provedení analýzy systému vnitropodnikových směrnic, jejich správnost, realizovatelnosti a v konečném důsledku i aktuálnosti s ohledem na změny v příslušné legislativní oblasti